נשיא בית המשפט העליון (בדימוס) כב' השופט אשר גרוניס לא מטיל צו איסור פרסום על חוות הדעת נגד מנהיים

פורסם: 30 במאי 2016 ב-כללי

גולדנברג פסי הגיש את חוות הדעת שערכו המומחים המנוסים, ד"ר מאיר גלבוע ועו"ד אראל גלבוע (המצ"ב במלואה בבלוג זה), לנשיא בית המשפט העליון (בדימוס) כב' השופט אשר גרוניס, (להלן: "כב' הנשיא גרוניס") בבקשה להטיל עליה, צו איסור פרסום זמני.

כב' הנשיא גרוניס, החליט לא להטיל צו איסור פרסום על "הראייה המשמעותית" נגד השופט (במינוי זמני – בדימוס) מנהיים שאול, חוות דעת שהפכה לכתב בי דין, לכל עניין ודבר.

לדעתם של מומחים, כב' הנשיא גרוניס, מצא בחוות הדעת מסמך חשוב, שאין כל מניעה שיובא לידיעת הציבור הרחב. 

זהות מלאה לעמדתו של כב' הנשיא גרונים לעניין זכות הציבור לדעת, נתמכה גם בעמדת בית המשפט המחוזי מרכז, שדחה בקשה דומה להטלת צו איסור פרסום זמני על חוות הדעת החמורה, נגד השופט (בדימוס – במינוי זמני) שאול מנהיים. חוות הדעת ונספחיה הרבים נסרקה ומצויה במאגר כתבי בי דין, בבית המשפט. 

ב ב י ת        ה מ ש פ ט         ה ע ל י ו ן                                                                             רע"א 6905/11

בשבתו כבית משפט לעניינים אזרחים

בירושלים

 

בעניין:                          1. פסי גולדנברג

                                       2. פ.מ.ד. מערכות טכנולוגיות חינוכיות (1992) בע"מ

ע"י המערער בעצמו (שאינו עו"ד)

                                                                       המערער

המבקש

                                                                 – נ ג ד –

                                        1. זהבה רובנר

                                        2. דוד רובנר

                     ע"י ב"כ עוה"ד שמואל א. לינצר מרח' מנחם בגין 7 רמת גן 52521

טלפון: 03-7519988 פקס: 03-7511332

המשיבים 1 ו-2

 

                                        דורון טוראל

כתובת למשלוח דואר פרופ' נחום 10 ראשון לציון

 

המשיב 3

בקשת המערער, להטיל חיסיון

על הראייה המשמעותית המוגשת לבית המשפט הנכבד, המצ"ב

מוגשת בזה, בקשת המערער להטיל חיסיון על ראייה משמעותית ביותר המוגשת לבית המשפט הנכבד בצמוד לבקשה זו, בהמשך להודעת ערעור שהגיש המערער לבית המשפט הנכבד (ששונתה לבר"ע) על החלטת בית המשפט המחוזי מרכז (כב' השופט שאול מנהיים) מיום 11.8.2011 במסגרת ת.א. 10870-12-08, הדוחה את בקשת המערער לביטול פסק הדין שניתן ע"י בית המשפט קמא כנגד המערערים 1 ו-2 (להלן "המערער") בטענת היעדר התייצבות.

המערער אינו מיוצג בהמשך ישיר להתפטרות עורכי דינו בנסיבות שטרם הובהרו עד תום.

  1. היעדר ייצוג למערער, בתביעה מופרכת עמוסה באלפי מסמכים, פגע בזכויותיו לניהול הליך הוגן.
  2. חלק מהשגותיו של המערער לגביי ההליך המשפטי, נטענו ב"הודעת ערעור על החלטה בטענת פסלות", שעל פסק הדין הוטל איסור פרסום.
  3. ביום 3.9.2012, הועברה לידיי המבקש, ראייה מהותית כבדת משקל שמהסיבות המתוארות במכתב הפתיח לה, המבקש פונה לבית המשפט הנכבד, בבקשה להטיל עליה חיסיון.
  4. בית המשפט הנכבד, מתבקש להורות על חיסיון הראייה המצורפת לבקשה זו.

מן הדין ומין הצדק להיעתר לבקשה.

9.9.2012                                                                                                          המערער

                                                                                                                  גולדנברג פסי

 

 ב ב י ת        ה מ ש פ ט         ה ע ל י ו ן                                                                             רע"א 6905/11

בשבתו כבית משפט לעניינים אזרחים

בירושלים

בעניין:                          1. פסי גולדנברג

                                       2. פ.מ.ד. מערכות טכנולוגיות חינוכיות (1992) בע"מ

ע"י המערער בעצמו (שאינו עו"ד)

                                                                       המערער

המבקש

                                                                 – נ ג ד –

                                        1. זהבה רובנר

                                        2. דוד רובנר

                     ע"י ב"כ עוה"ד שמואל א. לינצר מרח' מנחם בגין 7 רמת גן 52521

טלפון: 03-7519988 פקס: 03-7511332

המשיבים 1 ו-2

                                        דורון טוראל

כתובת למשלוח דואר פרופ' נחום 10 ראשון לציון

המשיב 3

 הסבר המערער לבקשתו להטיל חיסיון

על הראייה המשמעותית המוגשת לבית המשפט הנכבד, המצ"ב

  1. המערער מתכבד להגיש לבית המשפט הנכבד ראייה מהותית, חוות דעת ערוכה כדין, שנערכה ע"י ד"ר מאיר גלבוע ועו"ד אראל גלבוע, שמסקנתה, כעולה מן העובדות ומן ההיבטים המשפטיים, חובה לפתוח בחקירה פלילית נגד השופט מנהיים לעניין תיק זה.
  2. חוות דעת מעמיקה זו, שעריכתה ערכה מספר חודשים, מועברת לכב' היועץ המשפטי לממשלה, במטרה שייבחן אותה לעומקה וייענה לבקשה.

3. פרטי ניסיונו של אחד מעורכי חוות הדעת ד"ר מאיר גלבוע כוללים בין השאר:

3.1 – יועץ בכיר למבקר המדינה למאבק בשחיתות הציבורית.

3.2 – סגן ראש היחידה הארצית לחקירות פשעים.

3.3 – יועץ ראש מפלג חקירות ביחידה הארצית לחקירות הונאה.

3.4 – ראש מדור הנחייה במחלקת החקירות במטה הארצי.

4. בחוות הדעת המחזיקה ללא נספחיה, 68 עמ' מצוין בין השאר:

          4.1 – "ריבוי הראיות להפרות הדין, לרבות ההפרות של כללי האתיקה לשופטים[1], מהותן                          והשתבצותן בתוך מארג שלם, מעידות כי אין מדובר במעידות או טעויות, אלא על                              התנהגות מכוונת ומודעת שנעשתה בזדון ובחוסר תום לב".

          4.2 – "אי העמדת השופט מנהיים לדין עלולה להוות פגיעה קשה בערכים של שלטון החוק                          והשוויון בפני החוק, אשר במקרה הנוכחי גוברים על השיקול של הגנה על הרשות                              השופטת".

           4.3 – "הוכח ברמה גבוהה של ודאות שאין מדובר במעשים שנעשו בתום לב או ברשלנות ושהם                   נעשו אגב קיומה של מחשבה פלילית. ולכן מעשים אלו אינם יכולים להיחשב "במילוי                           תפקידו השיפוטי" של השופט מנהיים. הראינו שהשופט מנהיים, לכאורה, ניצל את תפקידו                   השיפוטי הרם, באופן מכוון לשבש את מהלכי המשפט, להפר את אמון הציבור במערכת                     השיפוטית, להימנע מלבצע את הוראות הדין ולהפר את הוראות הקוד המשמעתי של                         השופטים".

          4.4 – "מסתבר שהשופט מנהיים מכיר היטב ולפני ולפנים את סוגיית הפסקת הייצוג של אדם על                  ידי עורך דינו. לכן, לא ניתן לייחס כל החלטה וכל קביעה שלו לחוסר ידע ומודעות, בין אם                  במהלך הישיבות ובין אם במסגרת ההחלטות שקיבל, אלא ככאלה שנעשו במודעות מלאה                  לדין ובכוונה להפר אותו, תוך כוונה מיוחדת, בזדון ובחוסר תום לב והכול כדי לפגוע בניהול                  התקין של המשפט ובזכויות הנתבעים".

         4.5 – "לכן, מתעורר חשד, שאינו חשד קל, להטיית משפט ע"י השופט, המעלה  צורך לחקור כיצד                 אירע ומדוע נהג השופט כפי שנהג במשפט זה, תוך שלכאורה העדיף בעל דין על פני                         משנהו באופן כה קיצוני".

         4.6 – "ברור מאליו, כי התנהגויותיו של השופט מנהיים ודרך ניהולו את המשפט, המעלים חשדות                   כבדים לביצוע עבירות פליליות והפרות חמורות של כללי האתיקה של השופטים, שנעשו                     בזדון ובחוסר תום לב, אינן חוסות תחת מטריית ההגנה על הרשות השופטת".

         4.7 – "הקשר הסמוי, שהתגלה ונחשף כאן, בין השופט ובין התובעים ו/או בא כוחם, מבלי                           שהשופט חשף את הדברים במשפט עצמו, מצביע כי הוא פעל יחד עם התובעים ו/או בא                     כוחם נגד הנתבעים, ובכך פגע ביכולתם לנהל את הגנתם ושיבש את ההליכים".

          4.8 – "ניהול המשפט על ידי השופט מנהיים מצביע כי הוא פעל לשבש את הניסיון של הנתבעים                  ובמיוחד של מר גולדנברג להגן על עצמו מפני התביעה ובכך שיבש לכאורה את מהלכי                      המשפט, שהוא עצמו ניהל"

5. בקשת החיסיון מבוקשת עד אשר יכריע כב' היועץ המשפט לממשלה לעניין המבוקש.

6. בגלל רגישות העניין, והדיסקרטיות הנדרשת בשלב זה, בית המשפט הנכבד, מתבקש להורות על         חיסיון הראייה המצורפת לבקשה זו.

9.9.2012                                                                                                       המערער

גולדנברג פסי

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s